Sprawowanie opieki naprzemiennej nad dzieckiem

Opieka naprzemienna

Coraz więcej osób, które podjęły decyzję o rozstaniu, a posiadają wspólne potomstwo podejmuje decyzję o ustanowieniu opieki naprzemiennej nad dzieckiem. Najczęściej ustalana zostaje w wyniku porozumienia rodzicielskiego zawartego na drodze mediacji lub ugody. Brak istniejącego konfliktu pomiędzy stronami z pewnością jest czynnikiem sprzyjającym tego typu rozwiązaniu. Opieka naprzemienna nie nie została wprost uregulowana w przepisach kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jednak z całą pewnością da się ją zdefiniować. Poprzez opiekę naprzemienną rozumiemy sytuację, kiedy małoletni pozostaje pod opieką każdego z rodziców, w równym czasie, lecz w ustalonych i powtarzających się cyklach. W praktyce wygląda to tak, że dziecko jest tydzień pod opieką mamy, kolejny tydzień pod opieką taty i tak na przemian. Oczywiście strony mogą między sobą ustalić długość owych cykli, mogą to być dwa tygodnie, miesiąc, wszystko zależy od tego jakie porozumienie w tym zakresie uda im się między sobą wypracować. Jeśli rodzice po rozstaniu zgodnie zgadzają się na taki typ opieki, na drodze mediacji czy też porozumienia, rola sądu ogranicza się jedynie do zatwierdzenia tego typu ugody i wydania orzeczenia, które jest zgodne z wnioskami obydwu stron.
Z pewnością zaletą opieki naprzemiennej jest stały i czynny udział obojga rodziców w życiu dziecka. Zupełnie odmienny od sytuacji, kiedy dziecko mieszka z jednym z rodziców, a drugi odwiedza je jedynie np. co drugi weekend. Rodzice uczestniczą aktywnie w życiu dziecka, dzielą solidarnie między sobą opiekę nad małoletnim, partycypują po równo w kosztach jego utrzymania oraz mają stały i nieograniczony kontakt z potomkiem.

Ograniczenie w stosowaniu opieki naprzemiennej

Opieka naprzemienna podlega również pewnemu ograniczeniu, a mianowicie chodzi o wiek małoletniego dziecka, które owej opiece ma podlegać. Otóż dziecko musi być w odpowiednim stopniu samodzielne, aby stosowany był ten model sprawowania nad nim pieczy. Bardzo dobrze, jeśli dziecko jest w miarę samodzielne pod kątem wykonywania codziennych czynności. Chodzi tutaj o podstawowe rzeczy jak jedzenie, ubieranie się, dbanie o higienę, sprawowanie opieki przez rodzica jest wtedy znacznie łatwiejsze. Oczywistym zatem jest, że w stosunku do niemowlaka, który jest karmiony piersią, wymaga przewijania, kołysania, noszenia i szeroko rozumianego bliskiego kontaktu z matką, nie można orzec o opiece naprzemiennej. Niemożliwe w takiej sytuacji byłoby przekazanie dziecka ojcu, gdyż na tym etapie rozwoju maluch potrzebuje stałej opieki ze strony matki, chociażby ze względu na fakt karmienia piersią.

Opieka naprzemienna a alimenty

W przypadku opieki naprzemiennie obydwoje rodzice sprawują ją w równym zakresie i również w takim samym stopniu ponoszą wydatki na dziecko. Sąd może zatem ustalić, że rzeczywiste koszty utrzymania dziecka dzielone są po połowie przez obydwoje rodziców, nie określając ich wysokości. Najczęściej brak doprecyzowania konkretnej kwoty występuje w przypadku porozumienia rodzicielskiego. Rodzice obydwoje zgadzają się na takie rozwiązanie i zgodnie ustalają, że wydatki na dziecko dzielą po równo. Jednak w przypadku, gdy rodzice nie zawarli między sobą porozumienia rodzicielskiego sąd może przyznać alimenty jednemu z rodziców. Drugi z rodziców jest wtedy zobowiązany do ich regularnego uiszczania mimo tego, iż ustalona została opieka naprzemienna. Taka sytuacja ma miejsce najczęściej wtedy, kiedy występuje dysproporcja pomiędzy zarobkami rodziców i jedno z nich zarabia znacznie lepiej od drugiego. Sąd zasądza wtedy alimenty, aby utrzymać jednakowy poziom życia dziecka u obydwojga rodziców. Oczywiście przy ustalaniu kwoty pod uwagę brany jest fakt, iż rodzic, który ma płacić alimenty również ponosi wydatki z tytułu bieżących kosztów utrzymania dziecka. Alimenty orzekane są również, gdy tylko jeden z opiekunów pokrywa koszty stałe takie jak np. opłaty za placówkę opiekuńczej, do której uczęszcza małoletni (żłobka, przedszkola, szkoły). Również w przypadku płacenia przez jednego z rodziców za zajęcia dodatkowe czy też koszty leczenia, sąd może ustalić że drugi rodzic powinien w nich partycypować i zasądza alimenty.

Jakie formalności muszą zostać spełnione, żeby ustalić sprawowanie opieki naprzemiennej?

Opiekunowie, którzy chcą ustalić między sobą opiekę naprzemienną nad dzieckiem powinni wypracować między sobą porozumienie w tym zakresie i ustalić je na drodze mediacji, a następnie zawarcia ugody. Zgodne oświadczenia stron w tym zakresie ułatwiają całą procedurę oraz przyspieszają orzeczenie sądu w kwestii sprawowania opieki nad małoletnim. Wspólnie wypracowana ugoda powinna zostać zatwierdzona przez sąd, by można było uznać ją za sformalizowaną.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zalecamy Państwu udanie się do radcy prawnego bądź adwokata specjalizującego się w prawie rodzinnym i opiekuńczy. Dobro dziecka jest najwyższym interesem w tego typu sprawach i nigdy nie należy o nim zapominać.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Projekt i realizacja mecenasiwsieci.pl